ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งบประมาณ อบต.
งานพัสดุ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
E-SERVICE
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 2425 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 มิถุนายน 2564
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     มาตรฐานการให้บริการ 
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ  
     สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.เปิดอ่าน
     มาตรฐานหอพักเปิดอ่าน
     มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเปิดอ่าน
     มาตรฐานหอกระจายข่าวเปิดอ่าน
     มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเปิดอ่าน
     มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์เปิดอ่าน
     มาตรฐานระบบน้ำสะอาดเปิดอ่าน
     มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะเปิดอ่าน
     มาตรฐานทางระบายน้ำเปิดอ่าน
     มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้าเปิดอ่าน
     มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับเปิดอ่าน
     มารตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาตเปิดอ่าน
     มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพเปิดอ่าน
     มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่นเปิดอ่าน
     มาตรฐานการส่งเสริมกีฬาเปิดอ่าน
     มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรีเปิดอ่าน
     มาตรฐานการวางผังเมืองเปิดอ่าน
     มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการเปิดอ่าน
     มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชนเปิดอ่าน
     มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปิดอ่าน
     มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนนเปิดอ่าน
     มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัยเปิดอ่าน
     มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดอ่าน
     มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดอ่าน
     มาตรฐานการบำบัดน้ำเสียเปิดอ่าน
     มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เปิดอ่าน
     มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเปิดอ่าน
     มาตรฐานตลาดเปิดอ่าน
     มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์เปิดอ่าน
     มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์เปิดอ่าน
     มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดอ่าน
     มาตรฐานการควบคุมอาคารเปิดอ่าน
     มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำเปิดอ่าน
     มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเปิดอ่าน
     มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยเปิดอ่าน
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.117.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,589,077

แบบสำรวจความคิดเห็น
โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
         
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
Tel : 0-4419-3412   Fax : 0-4419-3412
Email : notmodem2007@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.