ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก จังหวัดบุรีรัมย์

เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 1 เมษายน 2563  หน้าแรก     มาตรฐานการให้บริการ 
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ  
     สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.ดาวน์โหลด
     มาตรฐานหอพักดาวน์โหลด
     มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะดาวน์โหลด
     มาตรฐานหอกระจายข่าวดาวน์โหลด
     มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดาวน์โหลด
     มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ดาวน์โหลด
     มาตรฐานระบบน้ำสะอาดดาวน์โหลด
     มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะดาวน์โหลด
     มาตรฐานทางระบายน้ำดาวน์โหลด
     มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้าดาวน์โหลด
     มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับดาวน์โหลด
     มารตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาตดาวน์โหลด
     มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพดาวน์โหลด
     มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่นดาวน์โหลด
     มาตรฐานการส่งเสริมกีฬาดาวน์โหลด
     มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรีดาวน์โหลด
     มาตรฐานการวางผังเมืองดาวน์โหลด
     มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการดาวน์โหลด
     มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชนดาวน์โหลด
     มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชนดาวน์โหลด
     มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนนดาวน์โหลด
     มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัยดาวน์โหลด
     มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาวน์โหลด
     มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงดาวน์โหลด
     มาตรฐานการบำบัดน้ำเสียดาวน์โหลด
     มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ดาวน์โหลด
     มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรดาวน์โหลด
     มาตรฐานตลาดดาวน์โหลด
     มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ดาวน์โหลด
     มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์ดาวน์โหลด
     มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด
     มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่นดาวน์โหลด
     มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคดาวน์โหลด
     มาตรฐานการควบคุมอาคารดาวน์โหลด
     มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำดาวน์โหลด
     มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลดาวน์โหลด
     มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยดาวน์โหลด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.30.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,291,827

โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
81 หมู่ 17 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4419-3412  Fax : 0-4419-3412
Email : notmodem2007@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.