ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งบประมาณ อบต.
งานพัสดุ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
E-SERVICE
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2564
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 สิงหาคม 2564
อบต.ในเครือข่าย    หน้าแรก 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาคมการจัดทำข้อบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง การจัดการสิ่งป ... กิจกรรมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต "กิจกรรมสุจริตตามพ่อ ขอทำความดีเพื่อแผ่นดิน" วันที่  15  กุมภาพันธ ...
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน ประจำปี 2561 ใ ... โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพให้กับบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแกต่อต้านการ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
นายพรศักดิ์ หมื่นเจริญ นายก อบต.เมืองแก พร้อมด้วยนางวิจิตราภรณ์ คำบุดดา หัวหน้าสำนักปลัด และนางณิชกุล บุญอาจ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เมืองแก ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้พ้นระยะการรักษา จำนวน 7 ราย ครับ 
     

เพื่อความสบายใจของผู้เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลเมืองแกและเดินทางเข้ากักกันตัว รวมทั้งญาติพี่น้องได้สบายใจที่สุด ณ สถานที่กักกันตัว ตำบลเมืองแก ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ทางศูนย์ฯโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสตึกได้ออกตรวจเชื้อโควิด 19  
     

แจ้งประชาสัมพันธ์ กรณีที่มีญาติมาขอความร่วมมือเพื่อที่จะให้บุตรหลานที่ป่วย ติดเชื้อโควิดอยู่ กทม.เพื่อกลับมารับการรักษาที่รพ.สตึก มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1.ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอ.สตึกเท่านั้น ถ้าเป็นบุคคลนอกเขต อ.สตึกไม่รั 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  


- ไม่มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยทุ่งเจริญ - เนินตะแคง หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมฝังท่อร
   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก ถนนโคกระเหย ซอย 2 ชุมชนบ้านโคก
   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเรียบคันคลอง จากบ้านนางชญานิษฐ์ - นานางนวลใย บ้าน ห้วยส
   ประกาศ ทต.บ้านซ่อง ผู้ชนะซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน
   ประกาศ ทต.บ้านซ่อง ผู้ชนะจ้างปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่5 และโครงการปรับถนนดิน หมู่ที่8
   ประกาศ ทต.บ้านซ่อง เสนอราคาซื้อวัสดุอุปกณ์ จำนวน 8 รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก ถนนตลาดนิคม ซอย 35 ชุมชนบ้
   การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องเล่น DVD สำหรับกองการศึกษา
ข่าวย้อนหลัง
 
กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  

หนังสือราชการ สถ.

มท 0808.3/ว1626 | แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 30/07/2564
นร 0901/6745 | ช่องทางการรับ-ส่งหนังสือของคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 27/07/2564
มท 0804.4/ว1613 | ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
หน่วยงาน : กม. หนังสือลงวันที่ : 29/07/2564
มท 0819.2/ว1619 | ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 29/07/2564
มท 0816.5/ว1621 | ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 30/07/2564
มท 0808.2/10564-10571 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 27/07/2564
มท 0809.4/ว25 | แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 27/07/2564
มท 0816.3/ว1616 | อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ ?คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ?ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก?
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 29/07/2564
มท 0804.3/ว1601 | การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ
หน่วยงาน : กม. หนังสือลงวันที่ : 27/07/2564
มท 0808.2/ว1612 | แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 29/07/2564
มท 0808.2/ว1611 | หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 29/07/2564
มท 0810.6/ว1603 | โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 27/07/2564
มท 0820.3/ว4289 | การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data)
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 27/07/2564
มท 0810.4/ว1609 | การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 27/07/2564
มท 0809.3/ว1602 | สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 27/07/2564
มท 0820.2/ว4290 | มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 27/07/2564
มท 0801.1/233 | หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 27/07/2564
มท 0801.1/232 | แจ้งช่องทางการรับ-ส่งหนังสือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 27/07/2564
มท 0808.2/ว4281 | การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 27/07/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์  

หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท.
หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท.  
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์  
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

 
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.229.142.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,599,800

แบบสำรวจความคิดเห็น
โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
         
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
Tel : 0-4419-3412   Fax : 0-4419-3412
Email : notmodem2007@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.