ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งบประมาณ อบต.
งานพัสดุ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
E-SERVICE
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 67 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
     คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานหอพัก0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานหอกระจายข่าว0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานระบบน้ำสะอาด0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานทางระบายน้ำ0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ0000-00-00เปิดอ่าน
     มารตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการวางผังเมือง0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานตลาด0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการควบคุมอาคาร0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น0000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย0000-00-00เปิดอ่าน
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ระบบสารสนเทศ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.165.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,842,757

แบบสำรวจความคิดเห็น
โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
สนทนา online
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
Tel : 044666642   Fax : 044666642
Email : 6311106@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.